Executive Director of Nursing and Midwifery

Share this role

Employer:
Swansea Bay University Health Board
Location:
Swansea
Salary:
Competitive
Closing date :
Monday 29th July 2024
Job Ref:
GSe112524

Recruitment timetable

Closing Date
Monday 29th July 2024
Preliminary Interviews
w/c 12th and 19th August 2024
Final Panel Interview And Stakeholder Sessions
w/c 9th September 2024

Associated documents

Description

As one of seven Local Health Boards in Wales, we are proud to deliver services within a context which has at its heart the unification and integration of care for the people of Wales.  By providing primary, secondary, tertiary, community, mental health and learning disability, and dental services, SBUHB is committed to improving the lives of our 390,000 residents.  We are led by our values of ‘caring for each other, working together, always improving’ – values which we are proud were developed by more than 6,000 staff, patients, their families and carers.  With 12,500 staff and a turnover of around £1 billion, we are not just an anchor institution for the Neath Port Talbot and Swansea areas, but a significant regional partner across Ceredigion, Pembrokeshire, Carmarthenshire, Neath Port Talbot and Swansea. 

We are on a journey of recovery and do not underestimate the complexity of what lies ahead.  As a Health Board in enhanced monitoring for planning and finance; and with scrutiny placed on planned and unscheduled care, there is much to do in order to realise the change needed to deliver safer services and improved outcomes to those we serve.  We are ambitious for change and committed to sustained improvement – our focus on quality and safety is resolute, demonstrated by our recently refreshed People Strategy which is aligned to our new 10-year Health Board vision to become a High Quality Organisation. 

We know our people are our greatest asset.  By prioritising the development of our culture in line with our values and supporting our staff within a culture of fairness, openness and learning we know we can achieve better outcomes for those we serve and play a central role in our city, our region, and across the NHS in Wales.

We are now seeking an inclusive, inspirational and dynamic Executive Director of Nursing and Midwifery to work closely with our new Chief Executive, wider Board and collaboratively with system partners to ensure that SBUHB makes a significant contribution to health improvement, reduction of health inequalities and continuous improvements in quality of health care provision.  The appointed individual will, together with the Medical Director, lead jointly on the quality and safety agenda and will have accountability around improving population health and patient service by providing appropriate leadership, challenge and support both internally and system wide. 

This is a key appointment for SBUHB.  As an experienced, values based nursing leader who thrives in complex multi-stakeholder environments, the successful individual will bring a track record of managing diverse and complex portfolios and dedication to building and developing cultures which support the continuous improvement of services.  We are seeking a strategic, compassionate leader able to provide professional leadership to our Nurses, Midwives and Specialist Community Public Health Nurses and a relentless commitment to delivering better outcomes for the communities we serve. 

If you have ambition that matches our own; a commitment to supporting and nurturing staff to realise sustainable improvement and a passion for delivering citizen focused service, we are keen to hear from you.

 

For more information please visit the recruitment microsite: join-sbuhb.co.uk

For a confidential conversation please contact our recruitment partners at GatenbySanderson:

Helen Barkham T: 07921 308766

Serena Dobson T: 07530 627120

Melanie Shearer T: 07785 616 548

 

 

Fel un o saith Bwrdd Iechyd Lleol yng Nghymru, rydym yn falch o ddarparu gwasanaethau o fewn cyd-destun sydd ag uno ac integreiddio gofal ar gyfer pobl Cymru yn ganolog iddo.  Trwy ddarparu gofal sylfaenol, eilaidd, trydyddol, cymunedol, iechyd meddwl ac anabledd dysgu, a gwasanaethau deintyddol, mae BIPBA wedi ymrwymo i wella bywydau ein 39,000 breswylwyr.  Rydym yn cael ein harwain gan ein gwerthoedd o 'gofalu am ein gilydd, cydweithio, bob amser yn gwella' - gwerthoedd rydym yn falch cafodd eu ddatblygu gan dros 6,000 o'n staff, clefiion, eu teuluoedd a gwarchodwyr.  Gyda 12,500 staff a throsiant o tua £1 biliwn, nid ydym yn sefydliad angori yn unig ar gyfer ardaloedd Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe, ond yn bartner rhanbarthol sylweddol ar draws Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

Rydym ar daith o adferiad a pheidiwch â diystyru cymhlethdod yr hyn sydd o'n blaenau.  Fel Bwrdd Iechyd o ran monitro gwell ar gyfer cynllunio a chyllid; a gyda chraffu wedi gosod ar ofal cynlluniedig a heb ei drefnu, mae llawer i wneud i wireddu'r newid sydd ei angen i ddarparu gwasanaethau mwy diogel a gwell canlyniadau i'r rhai rydym yn eu gwasanaethu.  Rydym yn uchelgeisiol am newid ac wedi ymrwymo i welliant parhaus - mae ein ffocws ar ansawdd a diogelwch yn gadarn, a ddangoswyd gan ein Strategaeth y Bobl wedi hadnewyddu'n ddiweddar sy'n cyd-fynd â'n gweledigaeth 10-mlynedd y Bwrdd Iechyd i ddod yn  Sefydliad o Ansawdd. 

Rydym yn gwybod taw ein pobl yw ein hased mwyaf.  Trwy flaenoriaethu datblygiad ein diwylliant yn unol â’n gwerthoedd a chefnogi ein staff o fewn diwylliant o degwch, didwylledd a dysg, rydym yn gwybod y gallwn gyflawni canlyniadau gwell i’r rhai yr ydym yn eu gwasanaethu a chwarae rhan ganolog yn ein dinas, ein rhanbarth, ac ar draws y GIG yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Gyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth cynhwysol, ysbrydoledig a deinamig i weithio'n agos gyda'n Prif Weithredwr newydd, y Bwrdd ehangach ac ar y cyd â partneriaid system i sicrhau bod BIPBA yn gwneud cyfraniad sylweddol at wella iechyd, lleihau anghydraddoldebau iechyd a gwelliannau parhaus yn ansawdd y ddarpariaeth gofal iechyd.  Bydd yr unigolyn penodedig, ynghyd â'r Cyfarwyddwr Meddygol, yn arwain ar y cyd ar yr agenda ansawdd a diogelwch a bydd yn atebol am wella iechyd y boblogaeth a gwasanaeth cleifion trwy ddarparu arweinyddiaeth, her a chefnogaeth briodol yn fewnol ac ar draws y system. 

Mae hwn yn benodiad allweddol i BIPBA  Fel arweinydd nyrsio profiadol, seiliedig ar werthoedd, sy'n ffynnu mewn amgylcheddau aml-randdeiliaid cymhleth, bydd yr unigolyn llwyddiannus yn dod â hanes o reoli portffolios amrywiol a chymhleth ac ymroddiad i adeiladu a datblygu diwylliannau sy'n cefnogi gwelliant parhaus gwasanaethau.  Rydym yn chwilio am arweinydd strategol, tosturiol sy’n gallu darparu arweinyddiaeth broffesiynol i’n Nyrsys, Bydwragedd a Nyrsys Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol ac ymrwymiad di-baid i sicrhau canlyniadau gwell i’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. 

Os oes gennych uchelgais sy'n cyd-fynd ag un ni; ymrwymiad i gefnogi a meithrin staff i wireddu gwelliant cynaliadwy ac angerdd dros ddarparu gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar y dinesydd, rydym yn awyddus i glywed oddi wrthych.

 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r meicro-wefan recriwtio: https://join-sbuhb.co.uk/cymraeg/

Am sgwrs gyfrinachol cysylltwch â'n partneriaid recriwtio yn GatenbySanderson:

Joanna Riley T: 07807 624 332

Serena Dobson T: 07530 627120

Melanie Shearer T: 07785 616 548

 

 

 

To view the job description and person specification, please scroll to the bottom of the page, tick to agree to the privacy policy, then click 'Continue to full details'.

How to Apply

How to apply for the role

CV. Please submit an up to date copy of your CV.  Please detail any employment or education gaps and provide the names, positions, organisations, and contact details for your referees, which must be your line managers and include your current and most recent employer. The referees should cover at least two roles as the minimum.  (Please note, should you be appointed, you will be required to provide references covering your last six years of employment. Where there have been gaps in employment, this six year period will be extended accordingly. Referees will only be contacted for those proceeding to the final stage - we will always gain your permission before we contact referees)

 

Supporting Statement.  Within your supporting statement you should respond to the following three areas of focus, providing evidence of relevant experience. 

  • Your track record of providing strategic board level leadership within an environment of comparable complexity and scale to achieve sustained organisational improvement including long term financial sustainability.
  • Describe your experience of maximising the benefits and outcomes for an organisation through robust yet sensitive influence and negotiation across highly politicised, complex multi stakeholder environments.
  • Your understanding of compassionate leadership, and experience of embedding culture and organisational values successfully.  An example of where you have both improved workforce engagement and delivered improved outcomes in quality, performance and service.

 

For a confidential conversation please contact our recruitment partners at GatenbySanderson:

Helen Barkham T: 07921 308 766

Serena Dobson T: 07530 627120

Melanie Shearer T: 07785 616 548

 

 

Sut i wneud cais am y rôl

CV. Cyflwynwch gopi cyfredol o'ch CV.  Manylwch ar unrhyw fylchau cyflogaeth neu addysgol a rhowch enwau, swyddi, sefydliadau a manylion cyswllt eich canolwyr, a ddylai fod eich rheolwyr llinell a chynnwys eich cyflogwr presennol a mwyaf diweddar. Dylai'r canolwyr gwmpasu o leiaf dwy rôl fel yr isafswm.  (Sylwer, os cewch eich penodi, bydd gofyn i chi ddarparu geirdaon ar gyfer eich chwe blynedd olaf o gyflogaeth. Lle bu bylchau mewn cyflogaeth, bydd y cyfnod chwe blynedd hwn yn cael ei ymestyn yn unol â hynny. Dim ond ar gyfer y rhai sy'n symud ymlaen i'r cam olaf y cysylltir â dyfarnwyr - byddwn bob amser yn cael eich caniatâd cyn i ni gysylltu â dyfarnwyr)

 

Datganiad Ategol.  O fewn eich datganiad ategol dylech ymateb i'r tri maes ffocws canlynol, gan ddarparu tystiolaeth o brofiad perthnasol. 

  • Eich hanes o ddarparu arweinyddiaeth strategol ar lefel bwrdd o fewn amgylchedd o gymhlethdod a graddfa debyg er mwyn cyflawni gwelliant sefydliadol parhaus gan gynnwys cynaliadwyedd ariannol hirdymor.
  • Disgrifiwch eich profiad o sicrhau'r buddion a'r canlyniadau mwyaf posibl i sefydliad trwy ddylanwad a thrafodaethau cadarn ond sensitif ar draws amgylcheddau aml-randdeiliaid cymhleth, gwleidyddol iawn.
  • Eich dealltwriaeth o arweinyddiaeth dosturiol, a'ch profiad o ymgorffori diwylliant a gwerthoedd sefydliadol yn llwyddiannus.  Enghraifft o ble rydych chi wedi gwella'r ymgysylltiad â'r gweithlu ac wedi sicrhau gwell canlyniadau o ran ansawdd, perfformiad a gwasanaeth.

 

Am sgwrs gyfrinachol cysylltwch â'n partneriaid recriwtio yn GatenbySanderson:

Helen Barkham T: 07921 308 766

Serena Dobson T: 07530 627120

Melanie Shearer T: 07785 616 548

 

Continue to full details and application